Zamknij i przejdź do strony
Przed zakupem mieszkania upewnij się, że:
w folderze reklamowym
=
w umowie deweloperskiej
=
podczas 5-letniej rękojmi
będzie wpisana ta sama firma.

U nas tak jest!

Jesteś tutaj: Zmiany w umowach

Zmiany w umowach

W nawiązaniu do pisma Spółki z dnia 11.02.2014 r. wystosowanego w odpowiedzi na pismo prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawie wstępnego ustalenia, czy działania Spółki uzasadniają wszczęcie postępowania w sprawie zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Spółka zobowiązała się do:

 

1. Zaprzestania stosowania następujących zapisów:

 

 1. "Kupujący oświadcza ponadto, że zapoznał się z dokumentacją projektową Lokalu mieszkalnego i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń".

  "Kupujący oświadcza ponadto, że zapoznał się z dokumentacją projektową Lokalu użytkowego i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń".

  "Kupujący oświadcza, że miał możliwość zapoznania się z dokumentacją projektową Osiedla przed podpisaniem Umowy i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń".

 

DOTYCZY następujących umów:

 • "Pakietowa UMOWA Przedwstępna nr: …/W/6204/6205/11" – "Inflancka ("Apartamenty Murano I i II)";
 • "Pakietowa UMOWA Przedwstępna nr: …/W/6204/6205/12 (garaż)" – "Inflancka ("Apartamenty Murano I i II)";
 • "UMOWA Przedwstępna nr: …/W/6206/2013" – "Inflancka III ("Apartamenty Murano III") – po wybudowaniu";
 • "UMOWA nr: …/W/6206/2013 (garaż)" – "Inflancka III ("Apartamenty Murano III)";
 • "UMOWA Przedwstępna nr:  …/WAW/6216/2013/UD  - osiedle Wólczyńska – po wybudowaniu;
 • UMOWA Przedwstępna nr:  …/WAW/6216/2013/UD - osiedle Wólczyńska – garaż;
 • UMOWA REALIZATORSKA nr: ……/WAW/6221/2013/UD - osiedle Gocławska – garaż;
 • UMOWA REALIZATORSKA Nr: ……/WAW/6237/2013/UD – osiedle Pod Słońcem – garaż;
 • UMOWA nr: - osiedle Myśliwska, etap 2 – całość;
 • UMOWA REALIZATORSKA nr……: - osiedle Myśliwska, etap 2 – garaż;
 • UMOWA Nr……: - osiedle Myśliwska, etap 3 – garaż;
 • UMOWA REALIZATORSKA Nr……: - osiedle Avia I- garaż;
 • UMOWA Przedwstępna Nr……: - osiedle Na Smolnej I – po wybudowaniu;
 • UMOWA Realizatorska Nr……: - osiedle Na Smolnej II – garaż;
 • UMOWA Przedwstępna Nr……/W/6202/12: - Mołdawska garaż.

 1. "Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż w III etapie inwestycji mieszkaniowej został wybudowany lokal usługowy, w którym odbywa się sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych, zwany dalej "marketem", wobec tego w ramach podziału do wyłącznego korzystania z części Nieruchomości wspólnej Sprzedający będzie mógł oddać niektóre z części Nieruchomości wspólnej do wyłącznego korzystania nabywcy marketu za stosowną odpłatnością na rzecz Sprzedającego."    
                        
  "Kupujący akceptuje fakt, iż w części budynku, w której znajdują się powyższe lokale niemieszkalne prowadzona będzie zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów i pod warunkiem uzyskania stosownych zezwoleń, działalność wskazana powyżej, w ramach której wykonywane będą zwyczajowe czynności związane z oferowaniem towarów i usług, w tym również napojów alkoholowych oraz bieżącym funkcjonowaniem lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne, wśród powyższych lokali może znajdować się również lokal niemieszkalny zwany dalej "marketem", w którym będzie mogła odbywać się sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych, w tym alkoholi, wobec tego w ramach podziału do wyłącznego korzystania z części Nieruchomości wspólnej Sprzedający będzie mógł oddać niektóre z części Nieruchomości wspólnej do wyłącznego korzystania nabywcy marketu za stosowną odpłatnością na rzecz Sprzedającego."

  "Kupujący akceptuje fakt, iż w częściach budynków (…) przy ulicy (…) w Krakowie, w których będą znajdować się powyższe lokale prowadzona będzie (zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów i pod warunkiem uzyskania stosownych zezwoleń) działalność wskazana powyżej, w ramach, której wykonywane będą zwyczajowe czynności związane z oferowaniem towarów i usług, w tym również napojów alkoholowych oraz bieżącym funkcjonowaniem tych lokali, wobec tego w ramach podziału do wyłącznego korzystania z części Nieruchomości wspólnej Sprzedający będzie mógł oddać niektóre z części Nieruchomości wspólnej do wyłącznego korzystania nabywcom tych lokali, w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności gospodarczej w powyższych lokalach."

 

DOTYCZY następujących umów:

 • "Pakietowa UMOWA Przedwstępna nr: …/W/6204/6205/12 (garaż)" – "Inflancka ("Apartamenty Murano I i II)";
 • "UMOWA Przedwstępna nr: …/W/6206/2013" – "Inflancka III ("Apartamenty Murano III") – po wybudowaniu";
 • "UMOWA nr: …/W/6206/2013 (garaż)" – "Inflancka III ("Apartamenty Murano III)";
 • AKT NOTARIALNY – UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I JEGO SPRZEDAŻY, UMOWA SPRZEDAŻY, UMOWA O PODZIAŁ DO KORZYSTANIA ORAZ PEŁNOMOCNICTWO" – Inflancka (Apartamenty Murano etap III);
 • UMOWA Nr: - osiedle Myśliwska, etap 2 – całość;
 • UMOWA REALIZATORSKA nr……: - osiedle Myśliwska, etap 2 – garaż;
 • AKT NOTARIALNY – UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I JEGO SPRZEDAŻY, UMOWA SPRZEDAŻY, UMOWA O PODZIAŁ DO KORZYSTANIA ORAZ PEŁNOMOCNICTWO" – Myśliwska etap II;
 • UMOWA nr……: - osiedle Myśliwska, etap 3 – garaż;
 • AKT NOTARIALNY – UMOWA DEWELOPERSKA – osiedle Myśliwska, etap III.

 1. "Kupujący oświadcza, iż ma świadomość faktu, że I, II oraz III etap Osiedla stanowią jedną wspólnotę mieszkaniową i w związku z tym strony postanawiają, że ustalony w Umowie Sprzedaży Lokalu mieszkalnego lub w Umowie Sprzedaży Lokalu użytkowego udział Kupującego w Nieruchomości wspólnej może ulec zmianie w przypadku zmiany powierzchni użytkowej lokali zrealizowanych. W takim wypadku Sprzedający obliczy ostateczną wysokość udziału zgodnie z Ustawą, a Strony dokonają zmiany Umowy Sprzedaży Lokalu mieszkalnego i  Umowy Sprzedaży Udziału w Lokalu użytkowym, poprzez zmianę udziału w Nieruchomości wspólnej przysługującego Kupującemu w związku z własnością (współwłasnością) tych lokali, bez prawa Kupującego lub Sprzedającego do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu."

  "Sprzedający oświadcza, że ustalony w Umowie Sprzedaży Lokalu mieszkalnego i w Umowie Sprzedaży Udziału w Lokalu użytkowym udział Kupującego w Nieruchomości wspólnej może ulec zmianie w przypadku zmiany sumy powierzchni użytkowej lokali zrealizowanych. W takim wypadku Sprzedający obliczy ostateczną wysokość udziału zgodnie z Ustawą, a Strony dokonają zmiany Umowy Sprzedaży Lokalu mieszkalnego i Umowy Sprzedaży Udziału w Lokalu użytkowym, poprzez zmianę udziału w Nieruchomości wspólnej przysługującego Kupującemu w związku z własnością (współwłasnością) tych lokali. W takim przypadku ani Kupujący ani Sprzedający nie będą wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu."

  "Deweloper oświadcza, że ustalony w Umowie Przeniesienia własności Lokalu mieszkalnego udział Nabywcy w Nieruchomości wspólnej może ulec zmianie w przypadku zmiany sumy powierzchni użytkowej lokali zrealizowanych. W takim wypadku Deweloper obliczy ostateczną wysokość udziału zgodnie z Ustawą, a Strony dokonają zmiany Umowy Przeniesienia własności Lokalu mieszkalnego, poprzez zmianę udziału w Nieruchomości wspólnej przysługującego Nabywcy w związku z własnością (współwłasnością) tych lokali. W takim przypadku ani Nabywca ani Deweloper nie będą wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu."

  "Jednocześnie Strony oświadczają, że w wypadku zmiany udziału w Nieruchomości wspólnej strony nie będą wzajemnie do siebie zgłaszać żadnych roszczeń, w szczególności roszczeń pieniężnych."

  "Zmiana w wysokości udziału, z zastrzeżeniem Art. 3 § 7 ust. 2 Umowy, nie ma wpływu na wysokość Ceny za Udział w Lokalu użytkowym."

  "Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż część gruntu, na którym powstanie Osiedle Avia, zostanie wykorzystana pod obiekty infrastruktury technicznej, co będzie się wiązało ze zmniejszeniem powierzchni Nieruchomości lub Działki Infrastrukturalnej oraz z założeniem dla wydzielonych części gruntu odrębnych ksiąg wieczystych. Nabywca wyraża niniejszym zgodę na wynikające z powyższego zmniejszenie wielkości Nieruchomości lub Działki Infrastrukturalnej i oświadcza, że nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do Dewelopera."

 

DOTYCZY następujących umów:

 • "Pakietowa UMOWA Przedwstępna nr: …/W/6204/6205/11" – "Inflancka ("Apartamenty Murano I i II)";
 • "Pakietowa UMOWA Przedwstępna nr: …/W/6204/6205/12 (garaż)" – "Inflancka ("Apartamenty Murano I i II)";
 • "UMOWA Przedwstępna nr: …/W/6206/2013" – "Inflancka III ("Apartamenty Murano III") – po wybudowaniu";
 • "UMOWA nr: …/W/6206/2013 (garaż)" – "Inflancka III ("Apartamenty Murano III)";
 • AKT NOTARIALNY – UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I JEGO SPRZEDAŻY, UMOWA SPRZEDAŻY, UMOWA O PODZIAŁ DO KORZYSTANIA ORAZ PEŁNOMOCNICTWO" – Inflancka (Apartamenty Murano, etap III);
 • "UMOWA Przedwstępna nr:  …/WAW/6216/2013/UD  - osiedle Wólczyńska – po wybudowaniu;
 • UMOWA Przedwstępna nr:  …/WAW/6216/2013/UD - osiedle Wólczyńska – garaż;
 • UMOWA REALIZATORSKA nr: ……/WAW/6221/2013/UD - osiedle Gocławska – garaż;
 • AKT NOTARIALNY – UMOWA DEWELOPERSKA – osiedle Gocławska;
 • UMOWA REALIZATORSKA nr: ……/WAW/6237/2013/UD – osiedle Pod Słońcem – garaż;
 • AKT NOTARIALNY – UMOWA DEWELOPERSKA – osiedle Pod Słońcem;
 • UMOWA Nr: - osiedle Myśliwska, etap 2 – całość;
 • UMOWA REALIZATORSKA nr……: - osiedle Myśliwska, etap 2 – garaż;
 • AKT NOTARIALNY – UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I JEGO SPRZEDAŻY, UMOWA SPRZEDAŻY, UMOWA O PODZIAŁ DO KORZYSTANIA ORAZ PEŁNOMOCNICTWO" – Myśliwska, etap II;
 • UMOWA nr……: - osiedle Myśliwska, etap 3 – garaż;
 • AKT NOTARIALNY – UMOWA DEWELOPERSKA – osiedle Myśliwska, etap III;
 • UMOWA REALIZATORSKA nr……: - osiedle Avia I- garaż;
 • AKT NOTARIALNY – UMOWA DEWELOPERSKA – osiedle Avia I;
 • UMOWA Przedwstępna nr……: - osiedle Na Smolnej I – po wybudowaniu;
 • AKT NOTARIALNY – UMOWA DEWELOPERSKA – osiedle Na Smolnej II.

 1. "Kupujący ponadto oświadcza, że: wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Sprzedającego, również po zawarciu Umowy Sprzedaży Udziału w Lokalu niemieszkalnym z części Nieruchomości celem wykonania określonych prac budowlanych, lokalizacji zaplecza lub obsługi komunikacyjnej budowy, dostarczanie mediów i świadczenie innych usług dla kolejnych etapów Osiedla, co dotyczy w szczególności kanalizacji technicznej, linii zasilających w energię elektryczną, sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, teletechnicznych itp. z zastrzeżeniem, że Sprzedający przywróci teren Nieruchomości do stanu pierwotnego, a w związku z powyższym Nabywca zobowiązuje się w Umowie Sprzedaży Udziału w Lokalu niemieszkalnym wyrazić zgodę na podłączenie do sieci mediów kolejnych etapów Osiedla oraz wyrazić zgodę na dysponowanie przez Sprzedającego częścią Nieruchomości na cele budowlane w rozumieniu art. 3 ust. 11 ustawy prawo budowlane w zakresie koniecznym do wykonania prac określonych powyżej."

  "Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż Sprzedający planuje zrealizowanie na działce w sąsiedztwie I Etapu Osiedla kolejnych etapów Osiedla wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W związku z powyższym Kupujący wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Sprzedającego, również po zawarciu Umowy Sprzedaży Udziału w Lokalu niemieszkalnym z części działki ewidencyjnej nr (…), również po zawarciu niniejszej Umowy, o ile będzie to niezbędne do prowadzenia prac budowlanych w zakresie realizacji kolejnych etapów Osiedla, w tym między innymi jako zaplecze lub wjazd oraz wyjazd z budowy, a także w zakresie dostarczania mediów i świadczenie innych usług dla działek sąsiednich, co dotyczy w szczególności kanalizacji technicznej, linii zasilających w energię elektryczną, sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, teletechnicznych itp."

  "Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Sprzedającego, również po zawarciu niniejszej umowy z części Nieruchomości celem wykonania określonych prac budowlanych, lokalizacji zaplecza lub obsługi komunikacyjnej budowy, dostarczanie mediów i świadczenie innych usług dla działki 383, co dotyczy w szczególności kanalizacji technicznej, linii zasilających w energię elektryczną, sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, teletechnicznych itp. z zastrzeżeniem, że Sprzedający przywróci teren Nieruchomości do stanu pierwotnego."

  "Kupujący wyraża zgodę na korzystanie przez Sprzedającego z części Nieruchomości, z Działki Infrastrukturalnej oraz z Drogi dojazdowej również po zawarciu Umowy Sprzedaży Udziału w Lokalu użytkowym, o ile będzie to niezbędne do prowadzenia prac budowlanych w zakresie realizacji kolejnych etapów Osiedla Avia, jak również w celu budowy lub przebudowy Drogi dojazdowej i Działki Infrastrukturalnej, w tym miedzy innymi jako zaplecze lub wjazd oraz wyjazd z budowy."

  "Kupujący wyraża zgodę na korzystanie przez Sprzedającego z części Nieruchomości, również po zawarciu Umowy Sprzedaży Udziału w Lokalu użytkowym, o ile będzie to niezbędne do prowadzenia prac budowlanych w zakresie realizacji III etapu Osiedla, w tym miedzy innymi jako zaplecze lub wjazd oraz wyjazd z budowy."

 

DOTYCZY następujących umów:

 • UMOWA REALIZATORSKA nr: ……/WAW/6237/2013/UD – osiedle Pod Słońcem – garaż;
 • AKT NOTARIALNY – UMOWA DEWELOPERSKA – osiedle Pod Słońcem;
 • UMOWA nr: - osiedle Myśliwska, etap 2 – całość;
 • UMOWA REALIZATORSKA nr……: - osiedle Myśliwska, etap 2 – garaż;
 • AKT NOTARIALNY – UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I JEGO SPRZEDAŻY, UMOWA SPRZEDAŻY, UMOWA O PODZIAŁ DO KORZYSTANIA ORAZ PEŁNOMOCNICTWO" – Myśliwska, etap II;
 • UMOWA REALIZATORSKA nr……: - osiedle Avia I- garaż;
 • AKT NOTARIALNY – UMOWA DEWELOPERSKA – osiedle Avia I;
 • UMOWA Przedwstępna nr……: - osiedle Na Smolnej I – po wybudowaniu;
 • AKT NOTARIALNY – UMOWA DEWELOPERSKA – osiedle Na Smolnej II.

 1. "Nabywca zobowiązuje się do udzielenia Deweloperowi w Umowie Przeniesienia własności Lokalu mieszkalnego pełnomocnictwa do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w celu podjęcia uchwał w sprawach dotyczących czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu Nieruchomością wspólną zgodnie z ustawą o własności lokali — w zakresie wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu w lokalach niemieszkalnych nr U1A, U1B, U1C, U1D w budynku nr 57 przy ulicy Myśliwskiej w Krakowie oraz lokalu niemieszkalnym nr U2 w budynku przy ul. Myśliwskiej nr 59 w Krakowie."

  "Strona kupująca oświadcza, że ustanawia swoim pełnomocnikiem spółkę pod firmą: Budimex Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i upoważnia ją do:   reprezentowania i wykonywania prawa głosu w celu podjęcia uchwał w sprawach dotyczących czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną zgodnie z ustawą o własności lokali – w zakresie wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu w lokalach niemieszkalnych nr U1A, U1B, U1C, U1D w budynku nr 57 przy ulicy Myśliwskiej w Krakowie oraz lokalu niemieszkalnym nr U2 w budynku przy ul. Myśliwskiej nr 59 w Krakowie."

 

DOTYCZY następujących umów:

 • UMOWA nr: - osiedle Myśliwska, etap 2 – całość;
 • UMOWA REALIZATORSKA nr……: - osiedle Myśliwska, etap 2 – garaż;
 • AKT NOTARIALNY – UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I JEGO SPRZEDAŻY, UMOWA SPRZEDAŻY, UMOWA O PODZIAŁ DO KORZYSTANIA ORAZ PEŁNOMOCNICTWO" – Myśliwska, etap II;
 • UMOWA nr……: - osiedle Myśliwska, etap 3 – garaż;
 • AKT NOTARIALNY – UMOWA DEWELOPERSKA – osiedle Myśliwska, etap III.

 1. "Strona kupująca oświadcza, że w przypadku wątpliwości co do zakresu obowiązywania tego pełnomocnictwa, należy stosować wykładnię rozszerzającą."

 

DOTYCZY następujących umów:

 • UMOWA nr: - osiedle Myśliwska, etap 2 – całość;
 • UMOWA REALIZATORSKA nr……: - osiedle Myśliwska, etap 2 – garaż;
 • AKT NOTARIALNY – UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I JEGO SPRZEDAŻY, UMOWA SPRZEDAŻY, UMOWA O PODZIAŁ DO KORZYSTANIA ORAZ PEŁNOMOCNICTWO" – Myśliwska, etap II.

 1. "Kupujący oświadcza, że przedmioty umowy widział, znany jest mu ich stan fizyczny i prawny, jak również znany jest mu stan techniczny budynków, w których są położone przedmioty umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń."     

 

DOTYCZY następujących umów:

 • AKT NOTARIALNY – UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I JEGO SPRZEDAŻY, UMOWA SPRZEDAŻY, UMOWA O PODZIAŁ DO KORZYSTANIA ORAZ PEŁNOMOCNICTWO" – Inflancka (Apartamenty Murano, etap III);
 • AKT NOTARIALNY – UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I JEGO SPRZEDAŻY, UMOWA SPRZEDAŻY, UMOWA O PODZIAŁ DO KORZYSTANIA ORAZ PEŁNOMOCNICTWO" – osiedle Wólczyńska.

2. Zmiany następujących zapisów:

I.
Poprzednio (było):
"Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż Deweloper planuje zrealizowanie na Terenie osiedla - w bezpośrednim sąsiedztwie I Etapu Osiedla Avia – kolejnych etapów Osiedla Avia wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W związku z powyższym:
a)            Nabywca zobowiązuje się znosić uciążliwości związane z budową kolejnych etapów Osiedla Avia,
b)           Nabywca przyjmuje do wiadomości, że wygląd kolejnych etapów Osiedla Avia wynikający z załącznika nr 1A do Umowy, nie jest ostateczny i w przyszłości może ulec zmianom, w szczególności w zakresie, jaki może wyniknąć z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 10 powyżej,
e)           w Umowie Przeniesienia własności Lokalu mieszkalnego Nabywca wyrazi zgodę na dysponowanie przez Dewelopera Nieruchomością, Działką Infrastrukturalną oraz Drogą dojazdową na cele budowlane i zrzeknie się odwołania tej zgody, o ile budowa prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami."

Obecnie (jest):
"Deweloper informuje, iż planuje zrealizowanie na Terenie osiedla - w bezpośrednim sąsiedztwie I Etapu Osiedla Avia – kolejnych etapów Osiedla Avia wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W związku z powyższym:
a)            Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż Osiedle Avia będzie stanowiło zorganizowaną całość a wybudowana w jego ramach infrastruktura, w szczególności techniczna, komunikacyjna i rekreacyjna, będą przeznaczone do wykorzystania przez właścicieli lokali mieszczących się we wszystkich budynkach wzniesionych w ramach Osiedla Avia, Nabywca jednocześnie zobowiązuje się w Umowie Przeniesienia własności Lokalu mieszkalnego wyrazić zgodę na ustanowienie niezbędnych w powyższym zakresie praw rzeczowych i obligacyjnych."

 

DOTYCZY:

 • UMOWA REALIZATORSKA nr……: - osiedle Avia I – garaż;
 • AKT NOTARIALNY – UMOWA DEWELOPERSKA – osiedle Avia I.

II.
Poprzednio (było):
"Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż Deweloper planuje zrealizowanie w sąsiedztwie Nieruchomości  - w bezpośrednim sąsiedztwie II Etapu Osiedla –  III etapu Osiedla wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W związku z powyższym:
(a)          Nabywca zobowiązuje się znosić uciążliwości związane z budową  III etapu Osiedla,
(b)          Nabywca przyjmuje do wiadomości, że plan III etapu Osiedla wynikający z załącznika nr 1 do Umowy, nie jest ostateczny i w przyszłości może ulec zmianom
(c)          Nabywca wyraża zgodę na korzystanie przez Dewelopera z części Nieruchomości, również po zawarciu Umowy przeniesienia własności Lokalu mieszkalnego, o ile będzie to niezbędne do prowadzenia prac budowlanych w zakresie realizacji III etapu Osiedla, w tym miedzy innymi, jako zaplecze lub wjazd oraz wyjazd z budowy."

Obecnie (jest):
"Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż Deweloper planuje zrealizowanie w sąsiedztwie Nieruchomości  - w bezpośrednim sąsiedztwie II Etapu Osiedla –  III etapu Osiedla wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W związku z powyższym Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż Osiedle będzie stanowiło zorganizowaną całość a wybudowana w jego ramach infrastruktura, w szczególności techniczna, komunikacyjna i rekreacyjna, będą przeznaczone do wykorzystania przez właścicieli lokali mieszczących się we wszystkich budynkach wzniesionych w ramach Osiedla, Nabywca jednocześnie zobowiązuje się w Umowie Przeniesienia własności Lokalu mieszkalnego wyrazić zgodę na zawarcie umów niezbędnych w powyższym zakresie."


DOTYCZY:

 • AKT NOTARIALNY – UMOWA DEWELOPERSKA – osiedle Na Smolnej II;
 • UMOWA Realizatorska Nr……: - osiedle Na Smolnej II – garaż.

Tym samym Spółka nie będzie realizowała uprawnień oraz nie będzie egzekwowała obowiązków konsumentów wynikających z postanowień opisanych w pkt 1) oświadczenia. Spółka będzie wykonywała umowy od dnia 1 marca 2014 r. przy założeniu fikcji, że obowiązki konsumenta zostały ukształtowane zgodnie z oświadczeniem Spółki.

Zawsze bezpiecznie, zawsze pewnie
Pomożemy Ci znaleźć mieszkanie!
Interesuje Cię mieszkanie w:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa (dalej „BxN”), kontakt e-mail: warszawa@budimex.pl, telefon: 22-623-65-55. BxN przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procesu ofertowania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu marketingowym – w tym profilowania (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym zapytaniu przez Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. w celu marketingu produktów lub usług Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na używanie przez Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, telefon, tablet i inne) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, w tym na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail/sms/rozmowa telefoniczna).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod.bxn@budimex.pl. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, dostawcy usług marketingowych, pośrednicy oraz banki. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego do spółek: Hewlett-Packard GlobalSoft Private Limited - EC2 Campus, HP Avenue, Survey No. 39 (PART), Electronic City Phase II, Hosur Road Bangalore, 560 100 Bangalore, Indie, przy czym przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego odbywa się z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony, na podstawie z art. 46 ust. 2 pkt c) RODO. O możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można się dowiedzieć poprzez kontakt z BxN. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji procesu ofertowania, a w zakresie udzielonych zgód, do czasu ich wycofania. Ma Pani/Pan prawo do żądania od BxN dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi podjęcie kontaktu i przygotowanie oferty.

Pola oznaczone są obowiązkowe

Prosimy o zaznaczenie obu zgód - tylko wtedy będziemy mogli przekazać pełne informacje o nas i naszych inwestycjach

zamknij komunikat
Warszawa - centrala firmy
Warszawa - centrala firmy
ul. Skierniewicka 16/20, Warszawa
pon.-pt. 11.00-18.00
Warszawa Biuro Bluszczańska
ul. Bluszczańska 67, Warszawa
pon.-pt. 10.00-18.00
sob. 9.00-14.00
Warszawa Biuro Obozowa
ul. św. Stanisława 1 róg Obozowej, Warszawa
pon.-pt. 10.00-18.00
sob. 9.00-14.00
Warszawa Biuro Redutowa
Redutowa 25
pon.-pt. 10.00-18.00
sob. 9.00-14.00
Wrocław
pon.-pt. 9.00-17.00
sob. 9.00-14.00
Kraków Biuro Myśliwska
Myśliwska 55
pon.-pt. 10.00-18.00
sob. 9.00-14.00
Kraków Biuro Avia
os. Avia 5, Kraków
pon.-pt. 11.00-18.00
sob. 9.00-14.00
Poznań Biuro Dąbrowskiego
ul. Dąbrowskiego 56, Poznań
pon.-pt. 10.00-18.00
sob. 9.00-14.00
Poznań Biuro Milczańska
ul. Milczańska 1, Poznań
pon.-pt. 10.00-18.00
sob. 9.00-14.00
Warszawa Biuro Mińska
Mińska 69, Warszawa
pon.-pt. 10.00-18.00
sob. 9.00-14.00
Gdańsk
ul. Szymanowskiego 12 lokal U5, Gdańsk Wrzeszcz
pon.-pt. 9.00-18.00
sob. 9.00-14.00
Dlaczego warto nam zaufać?
GRUPA BUDIMEX: Budimex Budimex Nieruchomości Mostostal Kraków FBSerwis Polityka prywatności - pliki cookie
Adres wydrukowanej strony: http://www.budimex-nieruchomosci.pl/zmiany-w-umowach.htmlWydrukowano dnia 09-07-2020Budimex Nieruchomości 2008 - 2020
Oglądaj filmy o naszych inwestycjach
Oglądaj filmy o naszych inwestycjach
Bądź z nami na instagramie
Bądź z nami na instagramie
Czytaj na bieżąco naszego bloga
Czytaj na bieżąco naszego bloga

Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Spółka wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia, procedury i rozwiązania, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i zgodność w wymogami RODO. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody lub dla realizacji umowy lub w wykonaniu obowiązków prawnych. Realizujemy również marketing własnych produktów i usług Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub przeniesienia. W razie pytań dot. ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu iod.bxn@budimex.pl